ISUN

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Абилити Груп“ ЕООД – гр. София, започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-17541-C01/ 14.09.2020 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца;

Място на изпълнение: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 21Б

Общ размер на допустимите разходи: 10 000.00 лева

Обща стойност на безвъзмездната помощ: 10 000.00 лева, от които 8500.00 лв.
европейско и
1500.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът цели, да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект № BG16RFOP002-2.073-17541-C01/ 14.09.2020 г. „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.